ដាក់បន្ទុកកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Encumber give burden