ដាក់បទបញ្ញត្តិលើខ្លួនឯនគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលដាក់បទបញ្ញត្តិលើខ្លួនឯន) Self-regulatory