ឈ្លោះប្រកែកគ្នារុងរាំងកិរិយាសព្ទ
1.
To quarrel violently.