ឈ្លើងនាម
1.
A leech;
2.
(បច្ចេកទេស) (សត្វឈ្លើង) Blood sucker, water leech
3.
(FIGURATIVE) A bloodsucker, an extortioner.
4.
A musk deer, the fawn of the roe deer.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឈ្លុះ ក៏បាន