ឈ្លូសនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Roe deer
កិរិយាសព្ទ
1.
To crush with the fingers; to scratch, rub.