ឈឺចាប់អួលៗនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់អួលៗ) Nagging pain