ឈឺចាប់ស្បួននាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ស្បួន) Hysteralgia