ឈឺចាប់សាច់ដុំនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការឈឺចាប់សាច់ដុំ) Myalgia