ឈឺចាប់សន្លាក់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការឈឺចាប់សន្លាក់) Arthrodynia