ឈឺចាប់រ៉ាំរៃនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់រ៉ាំរៃ) Chornic pain