ឈឺចាប់រ៉ាំរៃ



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់រ៉ាំរៃ) Chornic pain