ឈឺចាប់រឹរមាស់



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលឈឺចាប់រឹរមាស់) Irritable
2.
(បច្ចេកទេស) (ភាពឈឺចាប់រឹរមាស់) Irritability