ឈឺចាប់ពេលលឹង្គខឹងឡើងកោង1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ពេលលឹង្គខឹងឡើងកោង) Chordee