ឈឺចាប់ពេលរួមរ័ក្សនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ពេលរួមរ័ក្ស) Difficult coitus, dyspareunia, painfulcoitus