ឈឺចាប់ពេលយប់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ពេលយប់) Nyctalgie