ឈឺចាប់ពេលមានរដូវនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ពេលមានរដូវ) Catamenial pain, intermenstrual pain, period pain