ឈឺចាប់ពេលបត់ជើងធំនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Strain defecate