ឈឺចាប់ពេលបត់ជើងតូចនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ពេលបត់ជើងតូច) Straining at urination, vesical tenesmus