ឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ផ្នែករាងកាយ) Physical hurt / pain