ឈឺចាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្តនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត) Metal hurt / pain