ឈឺចាប់បណ្តូលធ្មេញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការឈឺចាប់បណ្តូលធ្មេញ) Pulpal pain