ឈឺចាប់នៅសន្លាក់ត្រគាកនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការឈឺចាប់នៅសន្លាក់ត្រគាក) Coxalgia