ឆ្អើរកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Smoke
2.
To grill, to smoke (fish or meat).
ចង្អៀត ក្លាយមកពីពាក្យ ឆ្អើរ