ឆ្អឹងអាងទ្រគាកនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Hip girdle, pelvic girdle