ឆ្អឹងអង្គុញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Knee cap
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Kneecap patella