ឆ្អឹងស្លាបប្រចៀវនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Scapula, shoulder blade