ឆ្អឹងស្មានាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Shoulder bone
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Pectoral girdle, shoulder girdle