ឆ្អឹងស្មងជើងទាំងពីរនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Tibiofibular