ឆ្អឹងស្មងជើងខាងក្នុងនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ដែលជាឆ្អឹងស្មងជើងខាងក្នុង) Tibial