ឆ្អឹងស្ពោតនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Cancellous bone, spongy bone