ឆ្អឹងស្តោតនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) Spongy bone, trabecular bone