ឆ្នេរសមុទ្រនាម
1.
Beach, seashore, coast (line), coastline