ឆ្នេរសមុទ្ររឆេញរឆូញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Irregular coastline