ឆ្នៀង1.
Wing of a house; shed, lean-to.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឈ្នៀង ក៏បាន