ច្បារផលព្រឹក្ស1.
Orchard.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ចំការផលព្រឹក្ស