ចំងាយ▪ ពាក្យនេះត្រូវសរសេរជាព្យាង្គតម្រួតគឺ ៖ ចម្ងាយ
▪ មើលពាក្យ ៖ ចម្ងាយ
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Distance