ចំគោលដៅ1.
(ដែលចំគោលដៅ) Precise, accurate
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពចំគោលដៅ) Precistion