ចំកួត▪ ពាក្យនេះត្រូវសរសេរជាព្យាង្គតម្រួតគឺ ៖ ចម្កួត
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Alienation, dementia, insanity, lunacy