ចំការមិនប្រើជីគីមីនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Organic farming