ចំការផ្លែឈើនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Orchard
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ចំការផលព្រឹក្ស