ចំការផលព្រឹក្ស▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ចំការផ្លែឈើ
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ច្បារផលព្រឹក្ស