ចម្ងាយ1.
Distance.
▪ ក្លាយមកពីពាក្យ ៖ ឆ្ងាយ
▪ អាចសរសេរជា ៖ ចំងាយ ក៏បាន