ចង្អៀត1.
Grill (on which food is grilled or smoked)
▪ ក្លាយមកពីពាក្យ ៖ ឆ្អើរ