ងូតទឹកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Take a shower, shower
កិរិយាសព្ទ
1.
To take a shower.