ងុយដេកកិរិយាសព្ទ
1.
To be sleepy.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ងុយទទួលទានដំណេក