ងុបងល់1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងុបងល់) Mania, obsession
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលងុបងល់) Manic-depressive, obsessive