ងុបងល់នឹងខ្លួនឯងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងុបងល់នឹងខ្លួនឯង) Introversion