ងុបងល់និងគំនិតតែមួយនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងុបងល់និងគំនិតតែមួយ) Monomania