ងីងងោង1.
Dizzy, giddy; to have vertigo.
▪ មើលពាក្យ ៖ ធីងធោង
2.
(បច្ចេកទេស) Dizziness, giddiness, dydequilibrium, vertigo
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ងេងងោង