ងងុយដេកកិរិយាសព្ទ
1.
To be sleepy
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ងុយដេក