ងងឹតភ្នែកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពងងឹតភ្នែក) Blindness
កិរិយាសព្ទ
1.
To have bad vision.